Эрес-дидим кыстар

Эрес-дидим кыстар

 Ада-чурттуӊ дайынынга Тывадан барган эки турачы кыстарныӊ эрткен оруу берге болгаш узун. Оларныӊ немец фашистерни чылча шавар дээн кузели 1943 чылдыӊ сентябрьда эки турачы тыва оолдар-биле кады боттанган. Тыва эки турачылар Совет Армия-биле кады Россияныӊ мурнуу чөөн талазындан эгелээш, Барыын Украинага чедир кадыг бергелерни ажып, Төрээн чуртка, Совет чазакка, улуг ленинниӊ тругусканы Коммунистиг партияга кызыгаар чокка бердингенин көргускеннер.

Эки турачы кыстар шеригниӊ ортузунга чоруп турган бүгү-ле ажылдарга идепкейлиг киржип, хөй-ниитичи чоруун көргузуп келген. Олар боттарыныӊ дайынчы оору-биле кады Муромнуӊ болгаш Коровтуӊшериг театрларынга боттарыныӊ бот-тывынгыр уран талантызын көргүзүп, муӊ-муӊ көрүкчулерге солун концерттерни бараалгаткан. Тываныӊ кыстары эки турачы өөрү-биле кады Смоленск областыӊ Рославль районундан Барыын Украинага чедир 1000 километр орукту биче-даа үзүктелиишкин чокка эрткен. Ол чаашкынныг хүннерде малгаш-тулаалыг кадыг-берге узун орукка аъттыг, чадаг амыр-дыш чок чоруп, дайынчы амыдыралга чаӊчыгып, олар эрес-шыдамыккай, маадырдыг чоруун көргүскен.

Барыын Украинага чүве. Фронтунуӊ мырыӊай-ла чоогу Ровно областыӊ девискээринге хадылыг калбак эзимнерге чоруп турган бис. Барык-ла будун ай ажыг үеде чоруп келдивис. Ынчан мээӊ туруп баксырап чоруурумну чүү дээр! «Эр кижи бо хире шылап чорда, херээжен уруглар кайы хире түреп чоруур чуве ирги» деп хөөкүйлерни кээргеп, ынчаар бодап чорумда, Роза Бичен:
— «Элдиг Волга хемим
Эстеп шыылап чыдыр»… деп ырлап-ла эгеледи. Оон ол ыры ыржымны үреп, арга эзимнерге чаӊгыланы бээрге, эрес кыстыӊ өткүт үнү мээӊ уйгумну сергедип, бастынмайн чораан буттарымны бастырыпкан. Харын ыядып-даа, ооӊ эрезин магадап, мээӊ бүгү бодумну сорук киирипкен. Ол чүгле мени эвес, бодунуӊ кезээн база-ла сорук киирип, дайынчылар Розаныӊ ырызынга улажы берген.

Бистиӊ бир дугаар автомат кезээниӊ гвардейжи дайынчызы Доӊмит уруу Галина Сынаа, аар артынчактыг эзерлиг аъдын кымныӊ-даа дузазы чокка, ша-даа четпес, эзертей шааптар, эрестии оолдар-биле дөмей-ле чораан. Галина берге оруктарга чортуп ора, чай кадында-ла ачазы Доӊмит ирейниӊ Чугурук-Каразын Тестиӊ ховуларынга узургедерге болгаш байырлалдарга эттир мунуп турганын хөөреп орда, ындыг оол кайда боор.

Фронтуже кирериниӊ мурнуу чарыында, хадылыг эзим иштинге полк доктаай берген чүве. Улуг сержант Севил эки турачы кыстарны чыскаап алгаш:
— Бис ам удавас дайзын-биле таваржыр-дыр бис. Бодуӊарныӊ кезектеринерниӊ дайынчылары-биле кады, немецтерге удур эки демисежиӊер, эрес-аваангыр болуӊар, дайзын кажар эвеспе. Балыгланганнарга баштайгы дүрген дузаны чедирер херек. Кортук болгаш девидеп дүвүрээр чорук айыылдыг. Айтырыг бар бе? – дей-дир.
— Айтырыг чок, силерниӊ чагыыӊарны болгаш дужаалыӊарны күүседиринге кезээде белен бис, эжим сержант! – деп, дайынчы кыстар шериг чуруму-биле катаптадылар.

Олар кижи бурузу-ле автоматтарлыг, 2-2 долу октаан дискаларын, мурнун дургаар 2-2 гранаталарны катай куржаныпкан, эмчиниӊ крестиг сумкаларын эгинней астыпкан. Дайзын-биле сегиржип алырынга мырыӊай-ла белен болдулар.

Тыва эки турачылар немец-фашистер-биле демиселин Деражно суурдан эгелээн. Деражнога болган кадыг-дошкун тулчуушкуннарга эки турачы кыстар чаныш-сыныш чогун коргузуп, мырыӊай дайзыннар-биле сегиржип ап, маадырлыг-ла тулчуп турган. Олар дайзынныӊ чаашкын дег дүжүрүп турган огунуӊ адаа-биле үӊгеп-союп, тура халааш, октаан даш дег ужуктур маӊнап, бурунгаарлап тургаш, өөру-биле кады суурнуӊ кыдыында дайзыннарныӊ камгалалынга чоокшулап келгеннер.

Ол-ла бурунгаарлап турда, солагай талазында 20 метр хире черде улуг лейтенант Саттыӊ балыгланы бергенин сержант Севил эскерип кааш, олче кончуг дурген союп чорупкан. Дайзынныӊ снайпериниӊ огу Севилдиӊ бөргун үш өттүр деггеш, оон бажыныӊ дүгүн кыргый аппарган. Ийи ок фуфайказыныӊ чарын кырындан эътке четпейн ора шаап чоруй барган. Улуг сержант командиринге чеде бергеш, ооӊ амы-тынын арттырарыныӊ бугу-ле аргаларын ажыглаан. Суурже чоокшулаан тудум-на, дайзыннарныӊ автоматтарыныӊ, пулеметтарыныӊ, снайперлериниӊ атканы чаашкын дег сыгырып турар октары улам киткээн. Ол коргунчуг оттуӊ ортузунга, аары-биле балыгланган сержант Майын-Тарааныӊ балыын дайынчы Дарья шарып, эмчиниӊ баштайгы шиитпирлиг дузазын чедирбишаан, дайзыннар-биле сыныш чок аткылажып турган.

Баштайгы тулчуушкун эрткен соонда, гвардияныӊ улуг лейтенантызы эш Бүрзекей:
— Бистиӊ дайынчывыс Часкалдыӊ кашпагай болгаш адынгырын, мөге-шыыраан, эрезин дыка-ла магададым, кайгамчык-ла эрес кыс чүве-дир. Ол адып турда, автомадыныӊ оду шуут-ла бурулаар. Часкал дээрге автомады-биле дайзыннарны баш кодурер арга чок кылдыр, сыындыр атпышаан, бодунуӊ взводунуӊ бурунгаарлаар чоруун чедиишкинниг хандырган – деп чугаалады.

Бистиӊ кыстарывыс дайзыннарны чугле автомады-биле кыргый адып турган эвес, мырыӊай камгалалда дайзыннарны граната-биле узуткап турган. Ылаӊгыя Сынаа, Байлак олар коргуш чок эрес-дидим маадырлыг чоруун Деражно суурну хостаары дээш демиселге көргүскеннер.
Ровнонуӊ бирги камгалалы болур чигир заводунуӊ чанынга дайзыннарныӊ эӊ күштүг быжыглалын эскадрону-биле кады чаза шаварынга Тываныӊ кыстары маадырлыы-биле демисешкен. Олар малгашты чода ортузу чедир сүзүп чорааш, канчаар-даа ажытталып чаштынар аргажокак черден камгалалда дайзыннарже халдааннар. Орта болган тулчуушкунга тыва кыстар гранаталары-биле камгалалга чыткан дайзыннарныӊ дыка хөйун узуткаан.

Галина Сынаа дээрге дайзыннарныӊ аразынче кире бергеш, бөлук фашистерни автомады-биле кыргый тударга, олар онгаар-дескээр барып дүжүп турган. Дайынчы эш Амаа бөлүк дайзыннарныӊ аразынче гранатазын октаарга, оларныӊ дыка хөйү узуткаттынган. Роза Бичен немец солдатка кинжал чыдазы-биле фуфайказын ора шаштырза-даа ол немецке мурнатпайн, ону автомады-биле узуткап кааш, аваангыр чоруун көргүскен. Ол-ла камгалалды чаза шаап тургаш, Дарья дайзыннарныӊ чиик пулемедунуӊ от точказын гранаталары-биле хул-ыйба кылдыр узуткаан. Тываныӊ кыстары анаа балыгланган бистиӊ солдаттарывыс Бавуу, Ломбу болгаш өскелерге-даа эмчиниӊ бирги дузаламчызын көргүзүп, чамдык баксырап чыткан Самбуу, Суван-оол суглар ышкаш кижилерниӊ амы-тынын эмчинин чогуур дузаламчызы келгиже арттырарыныӊ дыка улуг хемчеглерин алган.

Ровно хоорайны немец эжелелден хостаарыныӊ херээнге эки турачы кыстар хоорайнын кыдыында дайзыннарныӊ ийи дугаар камгалалындан эгелээш, кудумчу дайынынга чедир каш дакпыр улуг тулчуушкуннарга боттарыныӊдидим болгаш маадырлыг чоруун көргүскеннер.

«Ровно хоорайныӊ чанында көдээ суурга камгалалдан дайзыннарга удур тулчуп тура, сержант Севил дайзыннарныӊ аразынче гранаталарын улай-улай октавышаан, автомады-биле адып турда, ланчыы боолуг кижилер бир-ле көжээ-биле дөмей турган» деп гвардейжи дайынчы Иргит Очур-оолдуӊ чугаалап турганы ам-даа сагышка кирер.

Шынап-ла ол суурга дайзынныӊ командири баштады дыка хөй шерииниӊ дүжүп берип турар уезинде, бистиӊ эки турачы кыстарывыс ёзулуг-ла кызыл оттуӊ ортузунга, ыш-бустуӊ, кызыл доозуннуӊ аразынга чоруп турганнар. Тулчушкун дооступ, дайзынар дужуп бергениниӊ соонда Байлак, Бичен, Сынаа, Амаа, Севил, Часкал, Дарья болгаш өскелер-даа арыннарын көөрумге довурак, чугле карактары кылаӊнажыр.

Ровнонуӊ кудумчу тулчуушкуну болуп турда, дыка хөй бөлук дайзыннарга таваржы берген бис. Орта бистиӊ дайынчывыс Байлак дээрге ийи будун кылаштаан дег хере базып туруп алган автомады-биле дайзыннарны кыргый тудускан тур. «Чыт!» деп дужаарымга-даа тооваан. Ол аӊаа дыка хой бөлук дайзыннарны чок кылган. Байлактын ол маадыр чоруунун дугайын дыннааш, ефрейтор Соспуккай бодунуӊ дайынчы эжиниӊ маадырлыынга чоргаарланып мынча дээн: «Бистиӊ маадырлыг кызывыс дайзыннарны чежени хыдып кааптыӊ че! Сээӊ маадыр чорууӊ дээш четтирдим!» Байлак тура: «Ол дээрге ам-даа эвээш-тир. Оон-даа артык маадырлыг херекти кылыр ужурлуг мен» дээш каттырып кагды.

Тываныӊ эки турачы кыстары дээрге, немец эжелекчилернрге удур тулчуушкуннарга эрес-маадырлыы-биле өлген командирлерин болгаш солдат эштерин боттарыныӊ чуректеринде быжыы-биле кадагалап чоруурлар. Олар эскадроннуӊ командириниӊ бүгү-ле дайынчы онаалгаларын алдарлыы-биле күүседип чорааннар.

Дайзыннарга удур эрес-дидими-биле демисежип чораан Тываныӊ маадыр кыстары Севилдиӊ, Биченниӊ, Сынааныӊ, Байлактыӊ, Дарьяныӊ, Амааныӊ, Часкалдыӊ, Багбуужаптыӊ, Норжуннуӊ аттары Тываныӊ төөгүзүнге кезээ мөӊгеде артар.

Литература:
1. Дайынчы алдар // Алексей Адыгбай. Эрес-дидим кыстар. Кызыл-1973, С.47-53.

Хорлуштай Ш.Р., шыгжамыр килдизинин ажылдакчызы