«Тыва чогаалдарда куштарнын овур-хевири». Онзагай кичээл болуп эрткен

«Тыва чогаалдарда куштарнын овур-хевири». Онзагай кичээл болуп эрткен

Замечательный урок на фоне экспозиций с птицами подготовила учитель тувинского языка и литературы гимназии №9 Санчы Сара Донгаковна. Все ее ученики, учащиеся 5 «б» и «ж» классов гимназии, пришли с выученными маленькими рассказами-характеристиками и стихами о птицах. О ком только не узнали сегодня ученики! Дети друг другу рассказали о вьюрке (шоваажык), дятле (торга), жаворонке (хамнаарак), кедровке (кээрген) и многих других птицах.

Богун Национал музейге тыва чогаал кичээли болуп эрткен. Бо кичээлдин бир тускай болгаш онзагай кылдыр эрткенин демдеглевези аргажок. Кызылдын 9 дугаарлыг гимназиязынын 5 «б» биле «ж» класстарынын оореникчилери башкызы Санчы Сара Донгаковнанын белеткээни-биле кижи бурузу куштар дугайында шулуктерни доктаадып алгаш келгеннер. Оореникчилер музейге шулуктеринин маадырлары болур куштарны делгелгелерден турар черин тыпкаш, оларны эштеринге айтып-коргузуп тургаш, куштар дугайында дыка солун чуулдерни чугаалап бергеннер. Шулуктерде шиижек, ус-куш, шоваажык, торга дээш кымнарны биживээнил! Шулуктернин авторлары — чогаалчыларнын дылынын онзазын, куштун аажы-чанын болгаш овур-хевирин дыка-ла чараш, шын кылдыр бижээн. Оореникчилер кичээлди улуг сонуургал-биле дыннаанар. Кижи бурузу бодунун кужунун дугайында чугаалап тондуруптерге безин, чамдык оореникчилер чер-чуртунун ан-менин коруп кааш, эштеринге оларнын дугайында база тоогуп четтикеннер. Тожу чурттуг оореникчи Ак Ноян «кара ан», азы «тож» (буур), «сарыг ан» (сыын), черлик-хаваннын дугайында билирин чугаалап берген. Оолдун эштери Нояндан оон ады-биле атташ Тожунун Ноян-Холунун дугайында база чаа чуулдерни билип алганнар.

Хамнаарак

Часты алгаар, черин алгаар
Чараш куштун унун дыннап, 
Чылгычылап, кадарчылап
Сыгыт-хоомей салып чорааш, 
Шаандан тура хамнааракты
Чарашсынып алгап, мактап,
Тыва кижи ырларынга
Дынгылдайлап бадыргылаар:
«…Ховуларга аян тудар
Хову кужу хамнааракты…» (Лидия Ооржак)